Rozsah hrubé stavby

Rozsah hrubé stavby

Rozsah hrubé stavby -PREMIUM Sadová – popis:

 

 1. Kompletní zemní práce související se základovými konstrukcemi (tj. výkopy, přesuny zeminy a pod). Odvoz přebytečné zeminy zajistí zhotovitel včetně uložení na skládku dle dohody s investorem.
 2. Kompletní základové konstrukce dle projektu, tj. základové betonové pasy a základová deska – podkladní beton, včetně všech prostupů v souladu s projektem pro zdravotně-technickou instalaci, topení a elektřinu
 3. Kompletní svislé nosné konstrukce z keramických cihel Porotherm Profi, obvodové konstrukce o tl. 360 mm, vnitřní nosné konstrukce o tl. 240 a 300 mm. Mezi sousedními RD je navržena dvojitá stěna z cihel Porotherm 19 AKU.
 4. Vodorovné konstrukce - železobetonové monolitické desky
 5. Atika nad 2. NP – železobetonová monolitická
 6. Nosná konstrukce schodiště železobetonová monolitická – vertikální komunikace
 7. Střecha - vodorovná nosná konstrukce střechy (viz vodorovné konstrukce) bude pouze provizorně ochráněna proti povětrnostním vlivům. Bude provedena příprava z modifikovaného asfaltu na osazení vyhřívané vpustě a ta bude napojena na svislý dešťový svod (definitivní svislá dešťová kanalizace).
 8. Terasa – vodorovná nosná konstrukce budoucí terasy (viz vodorovné konstrukce) bude pouze provizorně ochráněna proti povětrnostním vlivům. Odvodnění terasy bude zajištěno provizorním otvorem v atice.
 9. ryna kanalizaci deškůěodvezena z pozemku.Ležatá kanalizace dešťová i splašková v základových konstrukcích bude propojena se šachtami
 10. Bude provedeno propojení vodovodní šachty s domem
 11. Elektroinstalace - komplet uzemnění hromosvodu v základových konstrukcích stavby 
 12. Kompletní izolace základových konstrukcí – izolace proti vodě a zemní vlhkosti - svislé izolace základových konstrukcí budou vytaženy do výše min 20 cm nad stávající terén, vodorovná izolace v přízemí pod nosnými konstrukcemi - přesah min 100 mm ošetřeno penetrací.
 13. Bude osazena jímka na dešťovou vodu (retenční nádrž) a bude propojena s dešťovou kanalizaci
 14. Součástí prací je příprava staveniště - odstranění ornice v rozsahu dle rozhodnutí o vynětí ze ZPF. Veškerá přebytečná zemina bude odvezena z pozemku.
 15. Pro předání díla bude staveniště vyklizeno a perfektně uklizeno od veškeré stavební sutě a dalších nečistot, pozemek bude vyrovnán, uklizen a zbaven veškeré přebytečné zeminy.

 

Přípojky:

 1. Přípojka kanalizace dešťové od hlavního řadu až po kanalizační šachtu
 2. Přípojka kanalizace splaškové od hlavního řadu až po kanalizační šachtu
 3. Přípojka vodovodu od hlavního řadu až po vodoměrnou šachtu
 4. Přípojka plynu od hlavního řadu až po HUP (hlavní uzávěr plynu) – v majetku spol. RWE
 5. Přípojka nn a datového kabelu – ukončeno pojistkovou skříní (pravděpodobně do konce října 2015, dodávku zajišťuje přímo E.on dle svých kapacit)

Kontakt

Real-Aktiv

Wágnerova 1126/11c, Brno 61400

+420 605 117 047
+420 737 111 672
+420 604 664 542